×
အတန်းသင်တန်းခွဲများ မိတ်ဆက်ခြင်း

ခါခဲဟာရှိသင်တန်းကျောင်း၏ အတန်းသင်သင်ရိုးများတွင် အခြေခံမှ အဆင့်မြင့်တန်းခွဲအထိပါရှိပီး၊ ဂျပန်ဘာသာစကားကို စနစ်တကျလေ့လာနိုင်သည့် စာသင်ခန်းပတ်ဝန်းကျင်အဖြစ်ထားရှိပါသည်။ အတန်းတိုင်းတွင် 4 Skills (Listening, Reading, Writing, Speaking) + Kanjiပါရှိပီး၊ တစ်ဉီးချင်း မေးခွန်းများအမေးအဖြေလုပ်ခြင်း၊ အဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ အကြောက်ဆုံးဖြစ်သည့်စကားပြောကို လက်တွေ့အသုံးချနိုင်အောင် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။ ဂျပန်ဘာသာစာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်သူများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ အဆင့်အလိုက် လေ့ကျင့်ခန်းများစွာပြုလုပ်ခြင်း၊​ နမူနာမေးခွန်းများ ဖြေဆိုလေ့ကျင့်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဂျပန်ဘာသာစကား၏သဒ္ဒါဖွဲ့စည်းပုံသည် မြန်မာဘာသာစကားနှင့်ဆင်တူသည့်အတွက် လေ့လာသူများအနေဖြင့် စနစ်တကျ သင်ကြားမှု ရရှိလျှင် အခက်အခဲမရှိ တတ်မြောက်နိုင်သော ဘာသာစကားဖြစ်ပါသည်။ 

ခါခဲဟာရှိသင်တန်း၏ သင်ရိုးအဆင့်တိုင်းသည် ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲအဆင့်တိုင်းကို ဖြေဆိုနိုင်ရန် စနစ်တကျ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းထားသည့်အတွက် ဂျပန်ဘာသာစကားသင်ကြားရန်စိတ်ပါဝင်စားသူများအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ လေ့လာသင်ကြားနိုင်မည်ဖြစ်ပါမည်။

ဂျပန်ဘာသာစကားကို အမှန်တကယ်လေ့လာကြိုးစားလိုသူတိုင်း ခါခဲဟာရှိသင်တန်းကျောင်းမှ ကြိုဆိုလျက်ရှိပါသည်။

အတန်းသင်တန်းခွဲများ - အတန်းသင်သင်ရိုး - JLPT N5

ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ N5 အတွက် သီးသန့် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသောအတန်းဖြစ်ပါသည်။ Vocabulray, Kanji, Grammar, Listening, Reading အားလုံးကို သင်ကြားပို့ချမည်ဖြစ်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ မေးခွန်းဟောင်း များ၊ နမူနာမေးခွန်းပုံစံများဖြင့် စာမေးပွဲဖြေဆိုနိုင်ရန် အဓိကလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသည့်အတန်းဖြစ်ပါသည်။ အခြေခံ Hiragana, Katakana ကို ကျွမ်းကျင်စွာရေးတတ်၊ ဖတ်တတ်သူများ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ 

သင်တန်းကာလ
-
၃ လ
စာသင်ချိန် နာရီပေါင်း
-
၁၀၀
သင်ရိုးစာအုပ်
-
KAKEHASHI N5 Course Book
သင်တန်းကြေး
-
၁၂၀၀၀၀ ကျပ်
အတန်းသင်တန်းခွဲများ - အတန်းသင်သင်ရိုး - JLPT N4

ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ N4 အတွက် သီးသန့် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသောအတန်းဖြစ်ပါသည်။ Vocabulray, Kanji, Grammar, Listening, Reading အားလုံးကို သင်ကြားပို့ချမည်ဖြစ်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ မေးခွန်းဟောင်း များ၊ နမူနာမေးခွန်းပုံစံများဖြင့် စာမေးပွဲဖြေဆိုနိုင်ရန် အဓိကလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသည့်အတန်းဖြစ်ပါသည်။ ဂျပန်ဘာသာအဆင့် N5 အောင်မြင်ထားသူများ တက်ရောက်သင့်သောအတန်းဖြစ်ပါသည်။ 


သင်တန်းကာလ
-
၃ လ
စာသင်ချိန် နာရီပေါင်း
-
၁၀၀
သင်ရိုးစာအုပ်
-
KAKEHASHI N4 Course Book
သင်တန်းကြေး
-
၁၅၀၀၀၀ ကျပ်
အတန်းသင်တန်းခွဲများ - အတန်းသင်သင်ရိုး - JLPT N3

ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ N3 အတွက် သီးသန့် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသောအတန်းဖြစ်ပါသည်။ Vocabulray, Kanji, Grammar, Listening, Reading အားလုံးကို သင်ကြားပို့ချမည်ဖြစ်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ မေးခွန်းဟောင်း များ၊ နမူနာမေးခွန်းပုံစံများဖြင့် စာမေးပွဲဖြေဆိုနိုင်ရန် အဓိကလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသည့်အတန်းဖြစ်ပါသည်။ ဂျပန်ဘာသာအဆင့် N4 အောင်မြင်ထားသူများ တက်ရောက်သင့်သောအတန်းဖြစ်ပါသည်။ 

သင်တန်းကာလ
-
၄ လ
စာသင်ချိန် နာရီပေါင်း
-
၁၅၀
သင်ရိုးစာအုပ်
-
KAKEHASHI N3 Course Book
သင်တန်းကြေး
-
၁၈၀၀၀၀ ကျပ်
အတန်းသင်တန်းခွဲများ - အတန်းသင်သင်ရိုး - JLPT N2

ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ N2 အတွက် သီးသန့် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသောအတန်းဖြစ်ပါသည်။ Vocabulray, Kanji, Grammar, Listening, Reading အားလုံးကို သင်ကြားပို့ချမည်ဖြစ်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ မေးခွန်းဟောင်း များ၊ နမူနာမေးခွန်းပုံစံများဖြင့် စာမေးပွဲဖြေဆိုနိုင်ရန် အဓိကလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသည့်အတန်းဖြစ်ပါသည်။ ဂျပန်ဘာသာအဆင့် N3 အောင်မြင်ထားသူများ တက်ရောက်သင့်သောအတန်းဖြစ်ပါသည်။ 

သင်တန်းကာလ
-
၅ လ
စာသင်ချိန် နာရီပေါင်း
-
၂၂၀
သင်ရိုးစာအုပ်
-
KAKEHASHI N2 Course Book
သင်တန်းကြေး
-
၂၂၀၀၀၀ ကျပ်
အတန်းသင်တန်းခွဲများ - အတန်းသင်သင်ရိုး - JLPT N1

ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ N1 အတွက် သီးသန့် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသောအတန်းဖြစ်ပါသည်။ Vocabulray, Kanji, Grammar, Listening, Reading အားလုံးကို သင်ကြားပို့ချမည်ဖြစ်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ မေးခွန်းဟောင်း များ၊ နမူနာမေးခွန်းပုံစံများဖြင့် စာမေးပွဲဖြေဆိုနိုင်ရန် အဓိကလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသည့်အတန်းဖြစ်ပါသည်။ ဂျပန်ဘာသာအဆင့် N2 အောင်မြင်ထားသူများ တက်ရောက်သင့်သောအတန်းဖြစ်ပါသည်။ 

သင်တန်းကာလ
-
၅ လ
စာသင်ချိန် နာရီပေါင်း
-
၂၂၀
သင်ရိုးစာအုပ်
-
KAKEHASHI N1 Course Book
သင်တန်းကြေး
-
၂၅၀၀၀၀ ကျပ်